187 Cửa hàng


TOKYO GLASS COMPANY

Tầng 1 [T115]

Phụ kiện


Fancy Time

Tầng 2 [T211-3]

Phụ kiện


XTM

Phụ kiện


Thanh Bình Grand

Tầng 3 [T302]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Forever

Tầng 3 [T306 - 308]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


YiFang

Tầng 1 [T168-1]

Ẩm thực


Nino maxx

Tầng 2 [T209]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em